سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

جهت هر چه با شکوه برگزار شدن انتخابات شورای دانش آموزی، مکان هایی در آموزشگاه جهت نصب تبیلغات و برنامه های کاندیدها در نظر گرفته شد و همچنین در مراسم صبح گاه نیز به کاندیدا فرصت داده شد تا به تبلیغات و ارائه برنامه های خود بپردازند.

 

 

 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 روز شمار