سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

 

سمت: مدیریت مدرسه

نام و نام خانوادگی: علی ایسفی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 


 

سمت: معاون فناوری

نام و نام خانوادگی: رسول نورنیا

مدرک تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب از دانشگاه فرهنگیان

 


 

سمت: معاون پرورشی

نام و نام خانوادگی: خلیل محسن پور

مدرک تحصیلی: لیسانس ادبیات فارسی

 


 

 

سمت: معاون اجرایی

نام و نام خانوداگی: محسن اصغری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی از دانشگاه دولتی کاشان

 


 

سمت: معاون آموزشی

نام و نام خانوداگی: شکراله اسدی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد واحد آیت اله آملی

 

 روز شمار
 احادیث پند آموز