سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
مدل مفهومی و اجرایی بهبود کیفیت مدرسه
مدل مفهومی و اجرایی بهبود کیفیت مدرسه
درباره مدل و نقشه مفهومی و اجرایی بهبود کیفیت مدرسه : نقشه مفهومی و اجرایی بهبود کیفیت مدرسه و کاربست مدیریت فرآیند مدار ، به مثابه شاه کلیدی است ...مشاهده ی مطلب 
 روز شمار
 احادیث پند آموز